Dlaczego Złoto?

Złoto jest fundamentem i powszechnie akceptowaną światowa walutą. Cenioną zwłaszcza w niepewnych czasach. Na przestrzeni kilku ostatnich lat inwestycje w obligacje, czy papiery wartościowe stały się mniej opłacalne, niż złota sztabka, która jest konkretnym, namacalnym sposobem tezauryzacji o realnej wartości. Zainwestowany w złoto kapitał nie jest narażony na działanie inflacji czy zmienności kursów między walutami.

Złoto jako pewna inwestycja

Nie zagrażają mu również straty wynikające ze spadku wartości akcji na giełdach papierów wartościowych. Złoto to wciąż najlepszy sposób na przekazywanie majątku dzieciom i wnukom. Nawet w przypadku klęsk żywiołowych, pożaru czy innych zdarzeń losowych złota sztabka nie ulega zniszczeniu. Jest zatem kruszcem niezależnym.

Ma na nie wpływ jednie zależność popytu i podaży – jego cena wzrasta gdy podaż maleje, a popyt rośnie.

Ceny złota na rynku

Ceny złota bezustannie się zmieniają, istnieje więc możliwość osiągnięcia zysku poprzez sprzedaż, gdy jego cena wzrosła. Natomiast kiedy jego cena na światowych rynkach cena spada, można je ponownie zakupić. Od 3 lat ceny złota biją wszelkie rekordy, a większość analityków finansowych przewiduje, że ceny kruszcu nadal będą rosły.

Rynek złota jest w nieprzerwanym ruchu, nie ma na nim zastojów. Złoto jest kruszcem wydobywanym z naturalnych pokładów i na cenę wpływa także fakt, że występuje w ograniczonych zasobach. Jedyne co nie maleje, to zapotrzebowanie na złoto.