Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi o warunkach sprzedaży złota inwestycyjnego za pośrednictwem strony internetowej: http://www.zlotoinwestycyjne.pl/

Postanowienia Wstępne Regulaminu:

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego ZŁOTO INWESTYCYJNE jest:
Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, o numerze NIP: 7792380127, REGON: 30151762 wpisaną do KRS pod numerem: 0000361187 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „Spółka”), reprezentowana przez wspólników Krzysztofa Madelskiego oraz Michała Kwiatkiewicza (przy czym każdy z nich zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki), wpisaną do rejestru działalności kantorowej pod numerem 10745.

Nazwa Sklepu internetowego, adres internetowy pod którym jest dostępny oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące, w tym Regulamin, zdjęcia, grafiki oraz inne informacje stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 

Postanowienia ogólne 

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.


2. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.


3. Warunki regulujące sprzedaż w Sklepie ujęte są w niniejszym Regulaminie oraz znajdują uregulowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.


4. Sprzedaż prowadzona jest z poszanowaniem przepisów uregulowanych w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie określone są szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego.


5. Zalecanymi parametrami internetowymi, które pozwolą korzystać ze struktur znajdujących się w Sklepie internetowym są komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 31.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Safari 6.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.


6. Sprzedawca zachęca do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi złota inwestycyjnego, które mogą zostać udzielone poprzez informacje znajdujące się w określonych podstronach sklepu lub przekazane przez wskazane przez Sprzedawcę osoby.


7. Sprzedawca informuje, że kurs towarów na rynku i wartości zakupionych towarów w czasie dokonywania zamówienia może się różnić od kursu w dniach kolejnych. Spowodowane może być to wahaniami kursu na rynku.


8. Kontakt ze Sprzedawca jest możliwy pod numerem telefonu: 61 861 11 28 lub 601 558 999, poprzez e-mail: kontak@zlotoinwestycyjne.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy pod adresem: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.

 

9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń.


10. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

b) mediację;

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.


11. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.


12. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

13. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


14. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 

Główne pojęcia stosowane w Sklepie Internetowym

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;


2. STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia „Strony” – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie;


3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;


4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;


5. SKLEP INTERNETOWY lub SKLEP– sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.zlotoinwestycyjne.pl//


6. SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, o numerze NIP: 7792380127, REGON: 30151762 wpisaną do KRS pod numerem: 0000361187;


7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;

8. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

9. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;

11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;


12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;


13. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika, oznaczony loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.zlotoinwestycyjne.pl które może zostać wykorzystane do dokonania zamówienia w Sklepie;

14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;


15. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

16. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących własnych produktów;

 

 

Informacje o Ochronie Danych Osobowych, Administrator Danych Osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Złoto Inwestycyjne K. Madelski M. Kwiatkiewicz Sp. j.  a także zasady wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym zostały szczegółowo opisane pod adresem: https://zlotoinwestycyjne.pl/polityka-prywatnosci

 

Usługi Elektroniczne świadczone w Sklepie internetowym

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
a)umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;

b)Newsletter.

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.


3. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

4. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

 

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.


6. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym usługę polegającą na świadczeniu Usługi Newslettera w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl .


7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.


 

Procedura składania zamówień

1. Użytkownik może dokonać zakupu korzystając z Konta zarejestrowanego na stronie Sklepu internetowego.

2. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym dostępna jest pod adresem: https://zlotoinwestycyjne.pl/signup

3. Klient ma możliwość, w przypadku braku rejestracji Konta na www.zlotoinwestycyjne.pl, złożyć zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej https://zlotoinwestycyjne.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl, telefonicznie pod numerem 61 861 11 28 lub osobiście w siedzibie firmy pod adresem: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.

4. Proces przyjmowania zamówienia w zależności od wybranego sposobu zamówienia przedstawia się następująco:

a) Formularz zamówienia/konto

 • W sytuacji skorzystania przez Klienta z formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, Klient powinien określić sposób dostawy oraz formę płatności, uzupełnić dane adresowe i postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w formularzu zamówienia.
 • W sytuacji skorzystania przez Klienta z Konta, należy zalogować się na swoje konto, uzupełnić dane adresowe, określić sposób dostawy oraz formę płatności a następnie, tak jak w przypadku zamówienia składanego przez formularz zamówienia, postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w formularzu zamówienia.
 • Po zaakceptowaniu wszystkich wybranych przez siebie elementów, należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku chęci złożenia zamówienia.

b) Zamówienie drogą e-mail

 • W sytuacji wyboru przez Klienta zamówienia drogą e-mail w zamówieniu prosimy wskazać dane zamawiającego, zamawiany produkt wraz z ceną i informacją o sposobie płatności oraz sposobie dostawy oraz w miarę możliwości informację o akceptacji Regulaminu świadczonych usług.
 • Złożenie zamówienia drogą e-mail przez Klienta jest ofertą.
 • Zwrotnie Klient otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu zamówienia wraz z potwierdzeniem warunków realizacji zamówienia oraz z warunkami zawartej umowy potwierdzonych w formie trwałego nośnika (tj. Regulamin w formacie PDF).
 • Wszystkie informacje niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia są przekazywane Klientowi drogą e-mail oraz w miarę możliwości telefonicznie.

c) Zamówienie telefoniczne

 • W sytuacji zamówień telefonicznych, każdorazowo Klientowi przekazywane są ustne informacje dotyczące ceny, właściwości towaru, sposobów płatności oraz dostawy. W sytuacji telefonicznej akceptacji przez Klienta proponowanych warunków przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia ustnej umowy.
 • Klient zwrotnie, na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje potwierdzenie warunków zawartej ustnie umowy oraz otrzymuje warunki umowy w formie trwałego nośnika (tj. Regulamin w formacie PDF).
 • W celu potwierdzenia przez Klienta akceptacji ustaleń telefonicznych oraz zgody na „proponowane warunki zawarcia umowy” powinien zwrotnie w wiadomości e-mail potwierdzić chęć zawarcia umowy w postaci oświadczenia woli (np.: „Tak, zgadzam się na poniższe warunki”; „Akceptuję warunki zawieranej umowy”, „Zgadzam się na postanowienia umowy prezentowane w e-mail” lub za pomocą innego równoważnego oświadczenia). Jednocześnie w e-mail potwierdzającym Klient powinien zawrzeć klauzulę zgody o treści: „zawieram umowę i zobowiązuję się do zapłaty” lub inne równoważne oświadczenie.
 • Każdorazowo informacje o formie preferowanego komunikatu o akceptacji warunków zawieranej umowy są przekazywane Klientowi drogą e-mail wraz z „proponowanymi warunkami zawarcia umowy”, a więc e-mailu potwierdzającym telefoniczne ustalenia stron.
 • Klient w czasie rozmowy telefonicznej zostaje poinformowany, że zgodnie z obowiązującymi warunkami zawierania umów przez telefon, w celu skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy należy potwierdzić warunki ustalone przez strony w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z „proponowanymi warunkami zawieranej umowy”. Klient zostaje poinformowany, że w przypadku braku akceptacji „proponowanych warunków zawieranej umowy” w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail otrzyma wiadomość od Sprzedającego o anulowaniu „proponowanych warunków zawarcia umowy” a w przypadku chęci zawarcia umowy koniecznym będzie ponowne ustalenie „proponowanych warunków zawieranej umowy”.

d) Osobiście w siedzibie firmy

 • w przypadku wybrania takiej formy złożenia zamówienia Klientowi przekazywane są informacje dotyczące proponowanych warunków zawarcia umowy, a w przypadku ich akceptacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy stronami.
   

5. Zamówienia określone pod lit. a, b oraz c powyżej, każdorazowo są potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną.

6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

7. Informacje o numerze konta na które należy wpłacać należność za zamówiony towar przekazywane są drogą e-mail.

 

Formy Płatności

1. Sprzedawca przewiduje trzy formy płatności w Sklepie:


a) gotówką w siedzibie Sprzedawcy;

b) gotówką przy odbiorze przesyłki (tzw. „za pobraniem”) w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej jako dopuszczalnej przez firmę dostarczającą przesyłkę, tj. do kwoty mniejszej lub równej 5990 zł;[KZ1] 

c) przelewem bankowym na rachunek o numerze 42 1090 1346 0000 0001 1492 2332 ( z podaniem numeru zamówienia określonego przez Sprzedawcę w tytule przelewu).

 

2. W sytuacji płatności przelewem bankowym, z uwagi na ciągłe zmiany cen złota, transakcję uważa się za dokonaną pomyślnie w sytuacji wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy należności w ciągu 48 godzin od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę. Równoważnym dowodem jest wysłanie potwierdzenia o dokonanym przelewie.

3. Każdorazowo w sytuacji płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy lub po otrzymaniu potwierdzenia o dokonanej płatności.

4. Wszelkie kwoty przedstawiane w Sklepie internetowym są  kwotą brutto.

5. Po wyborze formy płatności, ale przed jej dokonaniem, w przypadku transakcji nabycia przez Klienta Towaru, spełniającej wymóg zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy AML (transakcja kupna lub sprzedaży Wartości Dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji), Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy, wskazane przez Sprzedawcę Dane Identyfikacyjne, w szczególności podać nr PESEL oraz przesłać skan lub zdjęcie dowodu osobistego, zgodnie z instrukcją dostarczoną Klientowi przez Sprzedawcę, na podany wcześniej przez Klienta adres e-mail. Klient zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane przez Sprzedawcę dane w ciągu 24h od momentu złożenia Zamówienia. Brak dostarczenia przez Klienta danych we wskazanym terminie może skutkować odrzuceniem oferty Kupującego przez Sprzedawcę i anulowaniem Zamówienia Kupującego, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca odstępuje od Umowy sprzedaży, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 

Dostawa towaru do Klienta

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.


2. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są w dni robocze. Przewidywany czas dostawy podawany jest Klientowi w potwierdzeniu złożonego zamówienia.


3. Koszty dostawy pokrywa Klient.


4. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.

5. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 5 powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.


6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca może zaproponować inne, alternatywne rozwiązanie i w przypadku akceptacji ze strony Klienta zrealizować zamówienie.


7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

 

8. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.


9. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 61 861 11 28 lub 601 558 999 bądź na adres e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

10. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 61 861 11 28 bądź na adres e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

11. Sprzedawca sugeruje, że w przypadku gdy Klient nie otrzyma przesyłki w deklarowanym czasie 7 dni od powiadomienia przez Sprzedawcę o wysyłce towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Produkty sprzedawane przez Sklep mają dużą wartość i w sytuacji wątpliwości co do realizacji zamówienia niezwłoczny kontakt umożliwia szybkie i precyzyjne ustalenie miejsca znajdowania się przesyłki oraz ewentualnych procedur reklamacyjnych już na tym etapie.

 

Certyfikacja i produkty zastępcze

1. Sprzedawca każdorazowo poświadcza wagę oraz jakość sprzedawanego towaru certyfikatem ASSAY CERTIFICATE wystawionym przez producenta należącego do the London Bullion Market Association.

2. Dbając o terminowość realizacji zamówień Sprzedawca może zamiennie dostarczać Klientowi produkty o identycznej lub większej wartości, o zbliżonych właściwościach i parametrach, pochodzących z innych uznanych mennic będących członkiem the London Bullion Market Association, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

3. W sytuacji dostarczania do Klienta produktów zamiennych o których mowa powyżej, proces ten odbywa się za zgodą i wiedzą Klienta.
 

Zmiany w zamówieniu oraz wycofywanie zamówienia oraz Ceny

1. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 61 861 11 28 lub 601 558 999, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

2. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.

 

3. Wszystkie ceny wskazywane w Sklepie zawierają podatek VAT jeżeli występuje oraz wyrażone są w zł polskich.


4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Do czasu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, cena jest wiążąca dla Klienta w postaci oferty, którą składa Sprzedawcy.

 

5. Sprzedawca może dokonywać zmian cen produktów, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy złożyli zamówienie i których realizacja jest w trakcie.


6. Do kosztów przedstawionych w zamówieniu doliczane są koszty dostawy wyliczane według stawek podanych na stronie Sklepu.


7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.


8. W ciągu 7 dni od wystawienia paragonu istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT na życzenie Klienta w sytuacji, gdy zostanie dostarczony oryginał paragonu lub inny dowód płatności.

9. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

10. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku zamawiania produktów

 

Odstąpienie od umowy

Biorąc pod uwagę specyfikę towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podkreśla, iż zgodnie z treścią przepisu art. 38 ust. 1 pkt 2) ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu np. do towarów stanowiących złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Reklamacje – rękojmia

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.


2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta i ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru, lub charakterem braku zgodności towaru z umową.


3.  Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

1) zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) zgodna z umową pozostaje w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o zawarciu umowy;

5) został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

5. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie, w momencie zakupu, spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 

5. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

9. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie, lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta towar na swój koszt.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o obniżeniu ceny.

12. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

14. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny: Złoto Inwestycyjne Sp. J. – sklep internetowy, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

17. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.

18. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.


19. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 

Postanowienia Końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.


2. W sytuacji zamówień składanych do 01.01.2023 r. obowiązuje Regulamin dostępny pod adresem: https://zlotoinwestycyjne.pl/docs/regulamin-2016.pdf


3. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w każdym czasie. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać po upływie 7 dni od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Stron nabytych w czasie trwania umowy.


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Wszelkie uwagi dotyczące działania Sklepu, funkcjonalności oraz prezentowanych elementów można zgłaszać za pośrednictwem e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.