Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi o warunkach sprzedaży złota inwestycyjnego za pośrednictwem strony internetowej: http://www.zlotoinwestycyjne.pl/

Postanowienia Wstępne Regulaminu:

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego ZŁOTO INWESTYCYJNE jest:
Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M.Kwiatkiewicz Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, o numerze NIP: 779-23-80-127, REGON: 30151762 wpisaną do KRS pod numerem: 0000361187 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez I prezesa zarządu Krzysztofa Madelskiego oraz II prezesa zarządu Michała Kwiatkiewicza, upoważnionych do samodzielnej reprezentacji każdego członka zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS, wpisaną do rejestru działalności kantorowej pod numerem 10745

Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M.Kwiatkiewicz Sp. J. Nazwa Sklepu internetowego, adres internetowy pod którym jest dostępny oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące, w tym Regulamin, zdjęcia, grafiki oraz inne informacje stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

Postanowienia ogólne 

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowia zaproszenie do zawarcia Umowy.

3. Warunki regulujące sprzedaż w Sklepie ujęte są w niniejszym Regulaminie oraz znajdują uregulowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

4. Sprzedaż prowadzona jest z poszanowaniem przepisów uregulowanych w Ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie określone są szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego.

5. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

7. Zalecanymi parametrami internetowymi, które pozwolą korzystać ze struktur znajdujących się w Sklepie internetowym są komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 31.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Safari 6.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

8. Sprzedawca zachęca do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi złota inwestycyjnego, które mogą zostać udzielone poprzez informacje znajdujące się w określonych podstronach sklepu lub przekazane przez wskazane osoby przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca informuje, że kurs Towarów na rynku i wartości zakupionych towarów w czasie dokonywania zamówienia może się różnić od kursu w dniach kolejnych. Spowodowane może być to wahaniami kursu na rynku.

10. Kontakt ze Sprzedawca jest możliwy pod numerem telefonu: 61 861 11 28 lub 601 558 999, poprzez e-mail: kontak@zlotoinwestycyjne.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy pod adresem: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.

11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

12. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

13. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

14. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

15. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

16. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

17. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

18. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

Główne pojęcia stosowane w Sklepie Internetowym

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;

informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2. STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca;

w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie;

3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;

Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.zlotoinwestycyjne.pl//

6. SPRZEDAWCA – Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M.Kwiatkiewicz Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, o numerze NIP: 779-23-80-127, REGON: 30151762 wpisaną do KRS pod numerem: 0000361187;

7. USŁUGODAWCA - Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M.Kwiatkiewicz Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, o numerze NIP: 779-23-80-127, REGON: 30151762 wpisaną do KRS pod numerem: 0000361187;

8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;

9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;

11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

13. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.zlotoinwestycyjne.pl które może zostać wykorzystane do dokonania zamówienia w Sklepie Złoto Inwestycyjne Sp. J.na mocy umowy łączącej Sprzedawcę ;

konto jest oznaczone jest loginem i hasłem;

14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

15. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego' 16. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

17. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

18. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

19. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta' 20. cZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

21. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

22. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;

23. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu;

24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt;

25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

27. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia;

w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

28. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym;

bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

29. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza' 30. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych;

32. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

Informacje o Ochronie Danych Osobowych, Administrator Danych Osobowych

1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002r. - Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

2. Sprzedawca, będący jednocześnie Administratorem danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówień na towary oraz procesem ich sprzedaży, w celach dokumentowania procesów sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wskazanej w pkt 1 powyżej.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia oraz realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, z możliwością żądania ich poprawienia, usunięcia lub modyfikacji.

6. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Systemy techniczne oraz organizacyjne, podejmowane przez Administratora danych osobowych zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym szczególnie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

8. Poziom zabezpieczeń ochrony danych osobowych stosowany jest na poziomie wysokim.

9. W sytuacji wyrażenia zgody przez Klienta, w sprawie przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, dane będą wykorzystywane do wysyłania informacji handlowych od Złoto Inwestycyjne K.Madelski, M.Kwiatkiewicz Sp. J., na adres e-mail, telefonicznie poprzez SMS lub na adres wskazany jako korespondencyjny.

10.Dane podawane w formularzu rejestracyjnym powinny być podawane zgodnie ze stanem faktycznym. Każdorazowo prosi się Klientów o niezwłoczne przekazywanie informacji w sytuacji zmiany danych kontaktowych.

Usługi Elektroniczne świadczone w Sklepie internetowym

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
a)umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz; b)Newsletter.

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na świadczeniu Usługi Newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

7, Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl .

9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

Procedura składania zamówień

1. Użytkownik może dokonać zakupu korzystając z Konta zarejestrowanego na stronie www.zlotoinwestycyjne.pl, korzystając z umowy łączącej Złoto Inwestycyjne K.Madelski, M.Kwiatkiewicz Sp. J., oraz YES Biżuteria S.A., gdzie prowadzone jest konto Użytkownika.

2. W Sklepie internetowym Złota Inwestycyjnego nie ma możliwości dokonania bezpośredniej rejestracji.

3. Klient ma możliwość, w przypadku braku konta na www.zlotoinwestycyjne.pl lub nie wyrażenia woli składania zamówień korzystając z konta, złożyć zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej https://zlotoinwestycyjne.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl, telefonicznie pod numerem 61 861 11 28 lub osobiście w siedzibie firmy pod adresem: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.

4. Proces przyjmowania zamówienia w zależności od wybranego sposobu zamówienia przedstawia się następująco:

a) Formularz zamówienia/konto

 • W sytuacji skorzystania przez Klienta z formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, Klient powinien określić sposób dostawy oraz formę płatności, uzupełnić dane adresowe i postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w formularzu zamówienia.
 • W sytuacji skorzystania przez Klienta z Konta, należy zalogować się na swoje konto, uzupełnić dane adresowe, określić sposób dostawy oraz formę płatności a następnie, tak jak w przypadku zamówienia składanego przez formularz zamówienia, postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w formularzu zamówienia.
 • Po zaakceptowaniu wszystkich wybranych przez siebie elementów, należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku chęci złożenia zamówienia.

b) Zamówienie drogą e-mail

 • W sytuacji wyboru przez Klienta zamówienia drogą e-mail w zamówieniu prosimy wskazać dane zamawiającego, zamawiany produkt wraz z ceną i informacją o sposobie płatności oraz sposobie dostawy oraz w miarę możliwości informację o akceptacji Regulaminu świadczonych usług.
 • Złożenie zamówienia drogą e-mail przez Klienta jest ofertą.
 • Zwrotnie Klient otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu zamówienia wraz z potwierdzeniem warunków realizacji zamówienia oraz z warunkami zawartej umowy potwierdzonych w formie trwałego nośnika ( tj. Regulamin w formacie PDF).
 • Wszystkie informacje niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia są przekazywane Klientowi drogą e-mail, oraz w miarę możliwości telefonicznie.

c) Zamówienie telefoniczne

 • W sytuacji zamówień telefonicznych, każdorazowo Klientowi przekazywane są ustne informacje dotyczące ceny, właściwości towaru, sposobów płatności oraz dostawy. W sytuacji telefonicznej akceptacji przez Klienta proponowanych warunków przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia ustnej umowy.
 • Klient zwrotnie, na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje potwierdzenie warunków zawartej ustnie umowy oraz otrzymuje warunki umowy w formie trwałego nośnika ( tj. Regulamin w formacie PDF).
 • W celu potwierdzenia przez Klienta akceptacji ustaleń telefonicznych oraz zgody na „proponowane warunki zawarcia umowy” powinien zwrotnie a wiadomości e-mail potwierdzić chęć zawarcia umowy w postaci oświadczenia woli w postaci np.:”tak, zgadzam się na poniższe warunki”. „akceptuję warunki zawieranej umowy”, „zgadzam się na postanowienia umowy prezentowane w e-mail” lub innym równowaznym oświadczeniu. Jednocześnie w e-mail potwierdzającym Klient powinien zawrzeć klauzulę zgody o treści: „zawieram umowę i zobowiązuję się do zapłaty” lub inne równoważne oświadczenie.
 • Każdorazowo informacje o formie preferowanego komunikatu o akceptacji warunków zawieranej umowy są przekazywane Klientowi drogą e-mail wraz z „proponowanymi warunkami zawarcia umowy”, a więc e-mailu potwierdzającym telefoniczne ustalenia stron.
 • Klient w czasie rozmowy telefonicznej zostaje poinformowany, że zgodnie z obowiązującymi warunkami zawierania umów przez telefon, w celu skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy należy potwierdzić warunki ustalone przez strony w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z „proponowanymi warunkami zawieranej umowy”. Klient zostaje poinformowany, że w przypadku braku akceptacji „proponowanych warunków zawieranej umowy” w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail otrzyma wiadomość od Sprzedającego o anulowaniu „proponowanych warunków zawarcia umowy” a w przypadku chęci zawarcia umowy koniecznym będzie ponowne ustalenie „proponowanych warunków zawieranej umowy”.

d) Osobiście w siedzibie firmy

 • w przypadku wybrania takiej formy złożenia zamówienia Klientowi przekazywane są informacje dotyczące proponowanych warunków zawarcia umowy, a w przypadku ich akceptacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy stronami
   

6. Zamówienia określone w lit. A, B oraz C każdorazowo są potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną.

7. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

8. Informacje o numerze konta na które należy wpłacać należność za zamówiony towar przekazywane są drogą e-mail.

Formy Płatności

1. Sprzedawca przewiduje trzy formy płatności w Sklepie:

a) gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
b) gotówką przy odbiorze przesyłki, tzw za pobraniem – w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej jako dopuszczalnej przez firmę dostarczającą przesyłkę, tj. do kwoty mniejszej lub równej 5990 zł;
c) przelewem bankowym na rachunek o numerze 42 1090 1346 0000 0001 1492 2332 ( z podaniem numeru zamówienia określonego przez Sprzedawcę)

2. W sytuacji płatności przelewem bankowym, z uwagi na ciągłe zmiany cen złota, transakcję uważa się za dokonaną pomyślnie w sytuacji wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy należności w ciągu 48 godzin od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę. Równoważnym dowodem jest wysłanie potwierdzenia o dokonanym przelewie.

3.Każdorazowo w sytuacji płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie lub po otrzymaniu potwierdzenia o dokonanej płatności.

4.Kwoty w Sklepie przedstawiane są w kwocie brutto.

Dostawa towaru do Klienta

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są w dni robocze. Przewidywany czas dostawy podawany jest Klientowi w potwierdzeniu złożonego zamówienia.

3. Koszty dostawy pokrywa Klient.

4. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.

5. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 5 powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

6. W przypadku sytuacji opisanej powyżej Klient ponosi dodatkowo koszt wybranej przez siebie formy przesyłki.

7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca może zaproponować inne, alternatywne rozwiązanie i w przypadku akceptacji ze strony Klienta zrealizować zamówienie.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

9. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.

10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 61 861 11 28 lub 601 558 999 bądź na adres e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

11. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 61 861 11 28 bądź na adres e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

12. Sprzedawca sugeruje, że w przypadku gdy Klient nie otrzyma przesyłki w deklarowanym czasie 7 dni od powiadomienia przez Sprzedawcę o wysyłce towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Produkty sprzedawane przez Sklep mają dużą wartość i w sytuacji wątpliwości co do realizacji zamówienia niezwłoczny kontakt umożliwia szybkie i precyzyjne ustalenie miejsca znajdowania się przesyłki oraz ewentualnych procedur reklamacyjnych już na tym etapie.

Certyfikacja i produkty zastepcze

1. Sprzedawca każdorazowo poświadcza wagę oraz jakość sprzedawanego towaru certyfikatem ASSAY CERTIFICATE wystawionym przez producenta należącego do the London Bullion Market Association.

2. Dbając o terminowość realizacji zamówień Sprzedawca może zamiennie dostarczać Klientowi produkty o identycznej lub większej wartości, o zbliżonych właściwościach i parametrach, pochodzących z innych uznanych mennic będących członkiem the London Bullion Market Association.

3. W sytuacji dostarczania do Klienta produktów zamiennych o których mowa powyżej, proces ten odbywa się za zgodą i wiedzą Klienta.
 

Zmiany w zamówieniu oraz wycofywanie zamówienia oraz Ceny

1. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 61 861 11 28 lub 601 558 999, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

2. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.

3. Wszystkie ceny wskazywane w Sklepie zawierają podatek VAT jeżeli występuje oraz wyrażone są w zł polskich.

4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Do czasu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, cena jest wiążąca dla Klienta w postaci oferty, którą składa Sprzedawcy.

5. Sprzedawca może dokonywać zmian cen produktów, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy złożyli zamówienie i których realizacja jest w trakcie.

6. Do kosztów przedstawionych w zamówieniu doliczane są koszty dostawy wyliczane według stawek podanych na stronie Sklepu.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

8. W ciągu 7 dni od wystawienia paragonu istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT na życzenie Klienta w sytuacji, gdy zostanie dostarczony oryginał paragonu.

Odstąpienie od umowy

1.Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl bądź też listownie na adres:

Złoto Inwestycyjne Sp. J. – sklep internetowy
ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

11. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

13. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

15. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta

16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

17. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej na drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

18. Zgodnie ze specyfikacją prowadzonej sprzedaży w Sklepie, Klientom dokonującym zakupu w Sklepie Złoto Inwestycyjne Sp. J. nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu złota inwestycyjnego.

Reklamacje – rękojmia

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7.Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8.Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady

11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

1S. przedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia

. 18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

31. Adresem reklamacyjnym jest:
Złoto Inwestycyjne Sp. J. – sklep internetowy, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.

32. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Postanowienia Końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

2. W sytuacji zamówień składanych do 25 grudnia 2014 roku obowiązuje Regulamin dostępny pod adresem: https://www.yes.pl/pdf/regulamin_yes_zloto_inwestycyjne-2014.pdf

3. Regulamin może zostać zmieniony w ciągu 7 dni od dnia opublikowania zmian na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Stron nabytych w czasie trwania umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie

Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Wszelkie uwagi dotyczące działania Sklepu, funkcjonalności oraz prezentowanych elementów można zgłaszać za pośrednictwem e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 8/ Wszelkie uwagi dotyczące działania Sklepu, funkcjonalności oraz prezentowanych elementów można zgłaszać za pośrednictwem e-mail: kontakt@zlotoinwestycyjne.pl.

W celu pobrania aktualnego regulaminu sklepu internetowego Złoto Inwestycyjne, prosimy kliknąć tutaj.

W celu zapoznania się z formularzem odstąpienia od umowy prosimy kliknąć tutaj.

W celu zapoznania się z formularzem reklamacyjnym prosimy kliknąć tutaj.

W celu zapoznania się z pouczeniem o wypełnieniu formularza prosimy kliknąć tutaj.

W celu zapoznania się z regulaminem dla zamówień złożonych przed 25 grudnia 2014 prosimy kliknąć tutaj.